សូមស្វាគមន៍​បារខែមរតនគិរី ២០១៦- Welcome to Barcamp Ratanakiri 2016

យើងសូមជូនដំណឹងថា បារខែមរតនគិរី ២០១៦ នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ៣០ មេសា – ០១ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ យើងនឹងប្រារព្ធនៅ  សាលាអន្តរជាតិ អាស៊ានប្រ៊ីដ ។ We would like to announce that BarCamp Ratanakiri 2016 is officially held on 30 April -01 May 2016. We’ll hold it at ASEAN BRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL . ទីតាំង៖ សាលាអន្តរជាតិ អាស៊ានប្រ៊ីដ ភូមិ ភ្នំស្វាយ សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានឡុង – ផ្លូវចូលទល់មុខ ពហុកីឡាដ្ឋានខេត្តរតនគីរី   ផែនទី : https://goo.gl/maps/qQMvPjXqdL62 ព័ត៌មានលម្អិត : Call: 077 590 555 Email : info@barcampcambodia.org … Read More