សូមស្វាគមន៍បារខែមបាត់ដំបង ២០១៦- Welcome to Barcamp Battambang 2016

យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថា បារខែមបាត់ដំបង ២០១៦ នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២៥– ២៦ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ យើងនឹងប្រារព្ធនៅ សាកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង ។ We would like to announce that BarCamp Battambang 2016 is officially held on 25-26 June 2016. We’ll hold it at University Of Battambang. ទីតាំង៖ សាកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង ផែនទី : https://goo.gl/maps/dS8jiM779bJ2 ព័ត៌មានលម្អិត : Call: 077 590 555 Email: info@barcampcambodia.org Website: www.barcampcambodia.org ចូលរួមដោយសេរី ឥតគិតថ្លៃ – It’s FREE Official Social Media Hash-Tag: … Read More