សូមស្វាគមន៍​បារខែមអង្គរ ២០១៦- Welcome to Barcamp Angkor 2016

យើងសូមជូនដំណឹងថា បារខែមអង្គរ ២០១៦ នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ យើងនឹងប្រារព្ធនៅ​ សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អីុសថ៍អេយសៀ ។ We would like to announce that BarCamp Angkor 2016  is officially held on 27-28 Feb 2016. We’ll hold it at University of South-East Asia .
ទីតាំង៖ សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អីុសថ៍អេយសៀ Location : University of South-East Asia
Address: High School Rd, Krong Siem Reap

Flyer Front size-A5
Map : https://goo.gl/maps/CsQ8A
Street-view : ​https://goo.gl/maps/wWHB7zqnsYy
Date: 27-28 Feb 2016
Time: 8AM-12PM | 1PM-5PM
Information :
Call: 077 590 555
Email : info@barcampcambodia.org
It’s FREE
Official Social Media Hash-Tag : ‪#‎barcampAngkor